forenings header

 

Error   Error

 

Forside Program Kort Foreningen
Forenings menu
Foreningen
Bestyrelse
Vedtægter
Arkiv
Bliv Medlem
Vedtægter

Vedtægter for Kulturdagen Brøndbyøster*

* Nedenstående er en webformateret udgave, ved uoverenstemmelse mellem nedenstående og pdf udgaven som kan downloades fra dokumentarkivet, er det pdf udgaven der er korrekt; alle pdf'er vil have dato for vedtagelse nederst.

§ 1. Navn og Tilhørsforhold

Stk. 1. Foreningens navn er "Kulturdagen Brøndbyøster".

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at afholde "Brøndbyøster Kulturdag", en årlig kulturdag i Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Stk. 2. Foreningen kan i øvrigt arbejde for generel højnelse af kulturniveauet i Brøndbyøster.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som individuelt medlem kan optages;

 1. Enhver enkeltperson der er fyldt 18 år, som tilslutter sig foreningens formålsbestemmelser.
 2. Enhver enkeltperson der ikke er fyldt 18 år, som tilslutter sig foreningens formålsbestemmelser, med sin værges accept.

Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages;

 1. Almene boligorganisationer, samt øvrige boligorganisationer, med afdelinger i Brøndbyøster, der tilslutter sig foreningens formål.
 2. Almene boligafdelinger, samt øvrige boligafdelinger, beliggende i Brøndbyøster, der tilslutter sig foreningens formål.
 3. Kulturelle foreninger, klubber og organisationer, der tilslutter sig foreningens formål.
 4. Øvrige foreninger, klubber og organisationer, der er hjemmehørende i Brøndby Kommune, og som tilslutter sig foreningens formål.
 5. Folkekirkelige, religiøse samfund grupperinger eller tilsvarende, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 3. Medlemskab følger kalenderåret og kan opsiges til udgangen af kalenderåret med 1 måneds varsel til kasseren eller formanden.

Stk. 4. Et medlem der overtræder foreningens vedtægter eller ordensregler, eller som virker imod foreningens formål, kan ekskluderes af en enig bestyrelse. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende repræsentantskabsmøde, som kan ophæve denne ved almindeligt flertal.

Stk. 5. Medlemskab betragtes som ophørt hvis medlemmet efter rykkere ikke har betalt sit kontingent.

Stk. 6. Genindmeldelse efter ophør af medlemskab kan ske, ved betaling af nyt kontingent.

 1. Ekskluderede medlemmer kan kun genindmeldes hvis bestyrelsen godkender det ved almindeligt flertal. Såfremt bestyrelsen afviser genindmeldelse kan dette ankes til repræsentantskabet der kan tilsidesætte bestyrelsens afvisning ved 2/3 flertal.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter i samråd med kulturdagsgruppen årligt kontingent for de forskellige medlemsgrupper.

Stk. 2. Kontingentet er:

 1. 50 kr. per år
 2. 25 kr. per år
 3. 7 kr. per lejemål per år
 4. 7 kr. per lejemål per år
 5. 10 kr. per medlem per år
 6. 10 kr. per medlem per år
 7. Fastsættes individuelt

Stk. 3. Kontingent perioden følger kalenderåret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte "anden deltagerbetaling" for medlemmer der skønnes ikke at have råd til at betale kontingent. Der skal i så fald ydes et stykke arbejde i foreningen, som værdisættes og regnes for medlemmets betaling.

Stk. 5. Et eller flere medlemmer af bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet at et medlem skal fritages for kontingent for en begrænset eller ubegrænset periode. Vedtages en sådan indstilling er medlemmet æresmedlem og fritaget for kontingent. Et æresmedlemskab kan kun ophæves efter § 3, stk. 4.

§ 5. Repræsentantskabet

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af alle A medlemmer, 1 repræsentant udpeget af hvert D, E, F eller G medlem, samt 1 repræsentant for hver afdeling beliggende i Brøndbyøster for C medlemmer. For B medlemmer kan en værge deltage.

Stk. 3. Bestyrelsen er medlem af repræsentantskabet, uanset om de er medlemmer efter stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer der er medlem af repræsentantskabet efter denne bestemmelse forbliver medlem af repræsentantskabet til mødet er afsluttet, uanset om de genvælges.

Stk. 4. Formanden for foreningen er også formand for Repræsentantskabet.

Stk. 5. Repræsentantskabet mødes til ordinært møde 1 gang årligt i første halvår. Dagsordenen for mødet indeholder mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Stk. 6. Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet, og udsendes med endelig dagsorden senest 1 uge før. Indstillinger til valg til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet med en præsentation af den indstillede, kandidatpræsentationen udsendes sammen med endelig dagsorden senest 1 uge før.

Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, når kulturdagsgruppen beder om det, eller når mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer skriftligt beder om det med et angivet emne til behandling.

Stk. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel, der udsendes senest 4 uger efter anmodning er fremkommet. Undtaget herfra er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse hvor indkaldelsesvarslet er mindst 1 måned, se dog stk. 11.

Stk. 9. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder har mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af Dirigent og referent
 2. <ekstraordinære emner>

Punktet "eventuelt" optræder ikke på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 10. Stemmeret til repræsentantskabsmøder har de i stk. 2 og 3 nævnte hvis de ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og der kan kun forvaltes én stemme per person.

Stk. 11. Forkastes bestyrelsens beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde afsluttes mødet og der indkaldes til et ekstraordinært møde med de resterende punkter på dagsordenen. På dette ekstraordinære møde er hele bestyrelsen på valg. Dette ekstraordinære møde indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 12. Alle udsendelser og indkaldelser sker elektronisk, ved e-mail. Det er medlemmernes eget ansvar at oplyse en fungerende e-mail adresse til foreningen.

§ 6. Foreningens Bestyrelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen som vælges af repræsentantskabet. Valgbar til bestyrelsen er myndige personer som er indstillet til valg af medlemsskaren senest 14 dage før et repræsentantskabsmøde hvor valg af bestyrelse er på dagsordenen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer og op til 2 suppleanter.

Stk. 2a. Hvis bestyrelsen ved udtrædelser ikke kan opnå minimumsantallet ved supplering, indkaldes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med suppleringsvalg som eneste punkt såfremt ordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt. Dette møde indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Har det ordinære repræsentantskabsmøde ikke været afholdt skal der blot ved indkaldelse til det ordinære møde gøres særskilt opmærksom på at der foretages suppleringsvalg sammen med valg til bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

Stk. 3a. For samtidigt valgte medlemmer trækkes lod for at bestemme i hvilken rækkefølge de er på valg.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og enten næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af bestyrelsesmedlemmer og/eller andre medlemmer. Arbejdsgruppens formål og kompetence beskrives ved nedsættelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan søge om eller modtage finansiering i form af sponsor- og annoncestøtte, samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, offentlige myndigheder, puljer, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

Stk. 7. Bestyrelsen kan overlade sin kompetence efter stk. 6 til kulturdagsgruppen efter aftale med denne.

§ 7. Kulturdagsgruppen

Stk. 1. Kulturdagsgruppen er ansvarlige for planlægning og afholdelse af den årlige kulturdag, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Kulturdagsgruppen nedsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra bestyrelsen, repræsentantskabet, kulturdagsgruppen eller øvrige medlemmer. Bestyrelsen bør tilsikre at kulturdagsgruppen så vidt muligt består af en bred gruppe med varierede kompetencer.

Stk. 3. Kulturdagsgruppen skal holde sig for øje at kulturdagen har et varieret udbud af kulturelle indslag, dog med henblik på at flest muligt borgere kan deltage i flest mulige indslag.

Stk. 4. Kulturdagsgruppen bør sikre at foreningens kollektive medlemmer (dog undtaget G medlemmer)har mulighed for at deltage ved kulturdagen, ved informationsuddeling eller stande eller i andre former der kan understøtte foreningens formål.

§ 8. Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i fællesskab, eller ved næstformanden/sekretæren og kasseren ved formandens forfald.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig eller i fællesskab.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under en af bestyrelsen fastsat grænse kan kasseren alene underskrive.

Stk. 5. Den af bestyrelsens fastsatte grænse (jf. stk. 4) skal til enhver tid fremgå af bestyrelsens forretningsorden, og være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ændringer i den af bestyrelsen fastsatte grænse skal medtages særskilt i bestyrelsens beretning til repræsentantskabet, og revisor skal underrettes uden unødigt ophold.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Som gyldig stemme tæller alene for eller imod.

Stk. 2. Vedtægtsændringer foreslået af Bestyrelsen eller Kulturdagsgruppen kræver kun almindeligt flertal.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 og 2 er § 4, stk. 2, som kan ændres af bestyrelsen alene.

§ 10. Regnskab og Økonomi

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab fremsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før det ordinære repræsentantskabsmøde, og gøres tilgængeligt for alle medlemmer senest samtidigt med fremsendelse til repræsentantskabet.

Stk. 3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af repræsentantskabets fremmødte medlemmer ved et ordinært repræsentantskabsmøde hvor der er indgået forslag om opløsning, eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt med formålet. Opløsningen skal herefter godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde der indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler overdrages til andre foreninger eller grupper der arbejder i overensstemmelse med foreningens formål, navnlig til gavn for kulturlivet i Brøndbyøster eller Brøndby kommune som helhed.

Stk. 3. Den ved opløsningen siddende formand og kasserer er bemyndiget til at fordele midler (både rede penge og andre værdier) medmindre de opløsende repræsentantskabsmøder begge har vedtaget en enslydende fordelingsnøgle. Formand og kasserer foretager opgørelse samt de nødvendige dispositioner der skal til i forbindelse med overdragelse af foreningens midler.

Stk. 4. Foreningen er endeligt opløst når fordeling af midlerne i henhold til stk. 2 og 3 er sket. Indtil den endelige opløsning fortsætter formand og kasserer med disse titler og med alle nødvendige beføjelser i fællesskab til at afvikle foreningen endeligt.

Således vedtaget

Brøndbyøster, stiftende forsamling. 30/04 2014
Med ændring af § 4, stk. 2 ved bestyrelsesbeslutning af 23/09 2014 Med bortfald af § 3a, § 6, stk. 3b og § 12, af 01/01 2015, jf. § 12 i vedtægterne fra 30. april 2014